Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Sosial støtte etter utdanningsnivå (LH)

Beskrivelse

Oslo Social Support Scale (OSS-3). Andel som oppgir at de har sterk støtte i og/eller utenfor familien.

For å endre tabellen, åpne «endre utvalg av...».
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Andel (prosent), standardisert = Prosentandel, standardisert for alders- og kjønnssammensetning.
2. Forholdstall (Norge=100), standardisert = Forhold mellom helseregionens standardiserte andel og andelen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at helseregionens standardiserte andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at helseregionens standardiserte andel er 13 % lavere enn landsnivået.
3. Antall respondenter = Antall som har svart på spørsmålet.

Fire nivåer av utdanning er tilgjengelig. Bruk knappen «utdanningsnivå» for å velge:
- Alle utdanningsnivåer
- Grunnskole (alle som har påbegynt grunnskoleutdanning)
- Videregående skole (alle som har påbegynt videregående utdanning)
- Universitet/ høgskole (alle som har påbegynt en universitets- eller høgskoleutdanning).


Oslo Social Support Scale er beregnet ut fra svar på 3 spørsmål som er stilt ved personlig intervju i Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om helse. Poengsummen på de tre spørsmålene deles opp på følgende måte: 3-8 poeng = lite støtte, 9-11 poeng = moderat støtte, og 12-14 poeng = sterk støtte.

Spørsmålene var med i undersøkelsen for første gang i 2005, men på grunn av en endring i formuleringen både i 2008, 2012 og 2015 er tallene ikke sammenlignbare. Derfor presenteres kun tallene for 2015 her. Eldre årganger finnes under «Utgåtte tidsserier».


Spørsmålsformuleringene i 2015 var som følger:

Spørsmål 1: Hvor mange står deg så nær at du kan regne med dem hvis du får store personlige problemer?
- ingen (1 poeng)
- 1 eller 2 (2 poeng)
- 3-4 (3 poeng)
- 5 eller flere (4 poeng)
Spørsmål 2: Hvor stor interesse viser andre for det du gjør?
- stor interesse (5 poeng)
- noe interesse (4 poeng)
- verken stor eller liten interesse (3 poeng)
- liten interesse (2 poeng)
- ingen interesse (1 poeng)
Spørsmål 3: Det å få praktisk hjelp fra naboer om du skulle trenge det, er det:
- svært lett (5 poeng)
- lett (4 poeng)
- verken lett eller vanskelig (3 poeng)
- vanskelig (2 poeng)
- svært vanskelig (1 poeng)

De data som er benyttet her er hentet fra «Levekårsundersøkelsen om helse 2015». Undersøkelsen er gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB). Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken SSB eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller tolkninger som er gjort her.

Begrunnelse for valg av indikator
God sosial støtte innebærer at en får kjærlighet og omsorg, blir aktet og verdsatt, og at en tilhører et sosialt nettverk og et fellesskap med gjensidige forpliktelser. Det motsatte av god sosial støtte er ensomhet. Manglende sosial støtte øker faren for både fysiske og psykiske lidelser. Sosial støtte påvirker risikoen for både hjerte- og kar sykdommer, infeksjonssykdommer og depresjon.

Forebyggende tiltak kan være rettet mot individer eller grupper som står oppe i særlig belastende livssituasjoner, for eksempel dødsfall i nærmeste familie, skilsmisse eller tap av arbeid. Forebyggende tiltak kan også rettes mot dårlig fungerende nærmiljø, for eksempel i form av tiltak som utvikler og styrker den sosiale integrasjonen. Også individuelle tiltak som tar sikte på å bedre en persons evne til sosial kontakt med andre mennesker (”social skills training”), kan styrke opplevelsen av sosial støtte og dermed virke helsefremmende.

Kilder:
https://www.fhi.no/fp/psykiskhelse/psykiskhelse/sosial-stotte-og-ensomhet---faktaar/
Kilde
Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om helse
Innsamling
Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser om helse, omsorg og sosial kontakt gjennomføres i 4. kvartal hvert tredje eller fjerde år blant personer i alderen 16 år og over. Data er landsrepresentative for den hjemmeboende befolkningen. Hver undersøkelse gir et bilde av folkehelsen på et gitt tidspunkt (tverrsnittsundersøkelse). Sammenstilt viser dataene utviklingen over tid. Fra og med 2015 er undersøkelsen slått sammen med den europeiske helseintervjuundersøkelsen (EHIS).
Datakvalitet
Middels datakvalitet. Oslo Social Support Scale (OSS-3) har mindre validitet og reliabilitet enn 6-item Brief Social Support Questionnaire (BSSQ) og EUs party for Mental Health anbefaler at OSS-3 blir erstattet av BSSQ etter hvert.

Helseundersøkelsen er en stabil og regelmessig kilde til data om befolkningens helsetilstand. Svarprosent på undersøkelsene har vært rimelig bra sammenlignet med andre helseundersøkelser, men har falt over tid. Svarprosenten var på 59 % i 2015
Når tall mangler
Statistikk basert på færre enn 3 tilfeller skjules av personvernhensyn. Dersom utvalget som tilfellene er hentet fra er mindre enn 30, skjules tallene av hensyn til den statistiske utsagnskraften.
Tidsperioder
2015
Geografisk nivå
Landet og helseregioner
Kjønn
Kjønn samlet
Aldersgrupper
25-79 år.
Oppdateres
Hvert 3.- 4. år
Sist oppdatert
23.06.17
Nøkkelord

Klikk på et nøkkelord for å søke etter lignende indikatorer.