Døde i trafikkulykker (LH)

Beskrivelse

Antall dødsfall på grunn av trafikkulykker per 100 000 innbyggere* per år, aldersstandardisert.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Fire måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Antall døde (kun angitt for hele landet, av personvernhensyn)
2. Per 100 000 = Antall per 100 000 innbyggere* per år (rate)
3. Per 100 000, standardisert = Antall per 100 000 innbyggere* per år (rate). Standardisert for alderssammensetning.
4. Forholdstall (Norge=100), standardisert = Forholdet mellom helseregionens standardiserte rate og raten på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at helseregionens standardiserte rate er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at helseregionens standardiserte rate er 13 % lavere enn landsnivået.


*Omfatter innbyggere i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet.


Statistikken omfatter alle døde som på dødstidspunktet var registrert som bosatt i Norge, uansett om dødsfallet fant sted i Norge eller utenfor landets grenser. Statistikken er basert bosted 1.1. det aktuelle året. De som ikke er bosatt i Norge 1.1. det aktuelle året ekskluderes fra statistikken.

Standardiserte tall anbefales ved sammenligning mellom geografiske områder og når du ser på utvikling over tid. Hensikten med standardisering er å redusere påvirkning av ulik alderssammensetning når man sammenligner grupper i tid og rom. Metoden som er benyttet er direkte standardisering med fast standardbefolkning som referanse. Standardbefolkning er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper per 1. januar 2012.

Full tittel

Døde i trafikkulykker (LH)

Identifikasjonsnummer

trafikk

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet FHI

Produksjonsdato

2003-10-01

Distribusjonsdato

2008-08-04

Versjon

JAN-2017: (Nov-2016): Vi har mottatt nye data for årene 1970-1989, men behandlingen av dem har stoppet på vanskeligheter i å beregne nevner. Vi trenger R-kyndig assistanse.
Dermed må vi fortsette å skjøte de to umake seriene.
SCRIPT FOR SKJØTING foreligger. Se omtale i hovedfilen "nøkkeltall".
Des-2017, des-2018: Ditto.

Des-2018: Tar ut "Ukjent geo". Vi lar i stedet være å vise antall på annet enn landsnivå.

Dato: 2018-12-10

Type: Endelig

Ansvarsuttalelse for versjon

Følgende utgaver av ICD-klassifikasjonen er brukt: 1970-1985: ICD-8, 1986-1995: ICD-9, og fra og med 1996: ICD-10.

Trafikkulykker inkluderer følgende ICD-10 koder (4.siffer i parentes):
V01-V06(.1), V81-V82(.1), V09(.2-3), V89(.2-3), V10-V18(.4-5,9), V20-V28(.4-5,9), V19(.4-6,8-9), V29(.4-6,8-9), V39(.4-6,8-9), V49(.4-6,8-9),
V59(.4-6,8-9), V69(.4-6,8-9), V79(.4-6,8-9), V30-V38(.5-7,9), V40-V48(.5-7,9), V50-V58(.5-7,9), V60-V68(.5-7,9), V70-V78(.5-7,9), V83-V86(.0-3), V87(.0-9)

I forbindelse med publiseringen av 2017-årgangen har man endret metodikken for håndtering av dødsfall som ikke er meldt til Dødsårsaksregisteret, samt hvordan man kalkulerer om den avdøde var bosatt i Norge på dødstidspunktet. Tallene bakover i tid er oppdatert etter ny metodikk, noe som medfører noen endringer fra tidligere publiseringer.

Tallene kan avvike noe fra det som publiseres i Dødsårsaksregisterets statistikkbank. Dette skyldtes at statistikken i Norgeshelsa er basert på bosted 1.1. det aktuelle året og at de som ikke er bosatt i Norge 1.1. det aktuelle året ekskluderes fra statistikken.

Kommentarer

Tidligere ble befolkningen i 1981 benyttet som standardbefolkning (frem til januar 2015). Tallene i denne kuben kan derfor avvike noe fra tidligere publisert statistikk.

Tall som er presentert her stemmer ikke helt med lands- og helseregionstall i datakuben "Trafikkulykker, voksne (LHF)", hvor tallene vises som femårige gjennomsnitt for å kunne deles ned til fylkesnivå.

ANM: Dette datasettet inneholder uendrede data for årene 1970-1989, dvs. data beregnet etter gammel definisjon av nevneren. Disse tallene vil bli rekalkulert etter ny beregningsmetode, og publisert når de blir tilgjengelige.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Landet og helseregion

Kjønn

Menn og kvinner.

Aldersgrupper

Alle aldre, 0-74 år, 0-44 år, 0-14 år, 15-24 år, 25-44 år, 45-74 år og 75 år +

Tidsperioder

1970-2017

Datatype

Statistikk basert på færre enn tre tilfeller skjules av personvernhensyn. Der befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10, skjules også tallene av personvernhensyn. Dersom mer enn 20 % av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i helseregionen.

Noen verdier er skjult fordi de ellers kunne gjort det mulig å tilbakeberegne en verdi som er skjult av personvernhensyn.

Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller. Dette er på grunn av at ratene er usikre med så få dødsfall. Kriteriet er brukt separat på årene 1970-1989 og årene fra 1990.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Statistikken er basert på opplysninger i Dødsårsaksregisteret.

Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister, statistikk over veitrafikkulykker og resultater av obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser. Ved kodingen av dødsårsaker skal man velge den underliggende dødsårsaken som er oppgitt av utstedende lege. Underliggende dødsårsak er definert som den sykdom eller skade som etter legens mening, startet rekken av de tilstander som ledet direkte til døden. Dødsårsakene kodes ellers i samsvar med prinsipper og retningslinjer som er fastlagt av WHO, og man benytter den internasjonale sykdomsklassifikasjonen ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).

Vekting

dødsårsak, diagnose, døde, død, dødsfall, hjerte, kar, slag, infarkt, hjerneslag, trafikkulykker, trafikk, bilisme, ondartet, svulst, kreft, cancer, voldsomme dødsfall, selvmord, kreft, alle former, magekreft, tykktarmkreft, lungekreft, brystkreft, prostatakreft, føflekkreft, diabetes, hjerte - karsykdommer, ischaemisk hjertesykdom, slag, respirasjonsorganer, bronkitt, emfysem, astma, fordøyelsesorganene, iskemisk

Datakvalitet

Datakvaliteten regnes for å være i hovedsak god. Det utføres imidlertid stadig færre obduksjoner slik at kvalitetssikringen av diagnoser er vanskelig.

Diagnosesetting fra selve dødsårsaksundersøkelsen og legens rapportering av informasjon på dødsmelding er de største kildene til usikkerhet knyttet til dødsårsaksstatistikken.

Et problem er at det ved ca. 20 % av dødsfallene er angitt en uspesifikk eller lite informasjonsbærende diagnose som underliggende dødsårsak.

Relatert materiell

Skader og ulykker i Norge

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.